การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562