การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)

ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 21 -24 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง