Navigation
  • By
  • ก.พ. 08 2024
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (OVEC Together AgainstCorruption)