Navigation

ติดต่อศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เลขที่ 7 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

 

นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์ 098-1055-876

นางสาววรัท  วรรณเกษมสุข  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์  093-3561-593

นางสาวนันทพร  ธานีกุล  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกัญญารัตน์  ถิ่นสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะฯ    เบอร์โทรศัพท์  088-5382-166

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์