ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผูประกอบการ