Navigation
เอกสารแนบประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • เอกสารแนบประกาศ

    (247 kB)
  • By
  • พ.ย. 23 2018
  • Category: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ปิดความเห็น บน ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์