ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เรื่อง  กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

—————————————-

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๙  นั้น

 

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  จึงได้กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา

๒๕60  ดังนี้

 

          ภาคเรียนที่ ๑

เปิดเรียน         วันจันทร์ที่ ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60

                              ปิดเรียน          วันเสาร์ที่  16  กันยายน  พ.ศ.๒๕60

 

 

          ภาคเรียนที่ ๒

                              เปิดเรียน          วันจันทร์ที่ 16  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60

                              ปิดเรียน           วันเสาร์ที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • oc60

    (396 kB)