Navigation
ประกาศเรื่อง-งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่วิทยาลัย-On-Site-เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ประกาศเรื่อง-งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่วิทยาลัย-On-Site-เพิ่มเติม

    (542 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์