Navigation

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์