Navigation

เนื่องในวันงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึษา ร่วมรำบวงสรวง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์