วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสงเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรม