วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่
1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี