สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

By Dararat