สำนักงบประมาณติดตามการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลันเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันที่ 6 มกราคม 2559