วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เข้าในรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน

โดยมี นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

และนางดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการวิทยากร จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี