Navigation

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบ ก.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • เผยแพร่งบ ก.ย. 62

    (34 MB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์