ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

แผนกวิชาเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ของทหารกองประจำการ