• By
  • มี.ค. 15 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์