8 กรกฎาคม 2022

โครการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

80

Read More
27 พฤษภาคม 2022

โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Read More
27 พฤษภาคม 2022

ส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องรดน้ำอัตโนมัติควบคุมผ่านระบบ IOT”

Read More
6 กรกฎาคม 2021

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ เข้าในรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน
โดยมี นายนิติกร ภูตะอินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
และนางดวงพร ศรีปะโค รองผู้อำนวยการวิทยากร จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
6 กรกฎาคม 2021

ต้อนรับ ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนต้อนรับ
ท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และฝ่ายปกครอง
เข้าพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยากันยุง ณ ศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไผ่ อาคาร 10 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
1 กรกฎาคม 2021

นิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบการสอนออนไลน์

Read More
17 ธันวาคม 2020

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2/2563

Read More
3 ธันวาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2564 จ.อุดรธานี 3 ธันวาคม 2363 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์