Navigation
วันพุธ 30 กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันพุธ 30 กันยายน 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันพุธ 30 กันยายน 2563

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับ คุณครูศศิมา พรอินทร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันเสาร์ 26 กันยายน 2563

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 และนำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

Read More
วันศุกร์ 18 กันยายน 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ตามพระบรมราโชชายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ณ อาคาร 8 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันศุกร์ 18 กันยายน 2563

โครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง”

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกงให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา การับผิดชอบ การมีวินัย และรักความพอเพียง โดยมีพระอธิการสุธรรม สธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด แสดงธรรมและเทศนาให้ความรู้เรื่อง”คุณธรรมนำความรู้ โตไปไม่โกง” ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
วันพุธ 2 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย บรรยายให้ความรู้ ตอน แนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

โครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเกิดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป

 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์