เดือน: กรกฎาคม 2021

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเรื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวล…

เรื่องล่าสุด