18 กันยายน 2020

โครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง”

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกงให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา การับผิดชอบ การมีวินัย และรักความพอเพียง โดยมีพระอธิการสุธรรม สธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด แสดงธรรมและเทศนาให้ความรู้เรื่อง”คุณธรรมนำความรู้ โตไปไม่โกง” ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
2 กันยายน 2020

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย บรรยายให้ความรู้ ตอน แนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
28 สิงหาคม 2020

โครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเกิดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป

 

Read More
20 สิงหาคม 2020

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

Read More
14 สิงหาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
13 สิงหาคม 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรต้นแบบ (โมเดล)

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรต้นแบบ (โมเดล) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 “หลักสูตร Non Degree จักรยานและจักรยานยนต์อัจฉริยะ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Read More
13 สิงหาคม 2020

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุกฤษณ์ สะหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอเนกปนะสงค์ มรภ.อุดรธานี

Read More
13 สิงหาคม 2020

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม มรภ.อุดรธานี

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์