Navigation
26 ตุลาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี UDVC

Read More
26 ตุลาคม 2023

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ได้นำนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่4 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่4 สิงหาคม2566

Read More
26 ตุลาคม 2023

ปฏิทินกำหนดการโครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ปฏิทินกำหนดการโครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา2566

ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
24 กรกฎาคม 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
24 กรกฎาคม 2023

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2566 #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผูประกอบการ

Read More
6 มิถุนายน 2023

ประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
6 มิถุนายน 2023

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและประกาศจัดสรรงบในการดำเนินการแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกาศผลการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

Read More
6 มิถุนายน 2023

เข้าเยี่ยมชม ร้านคูณชัยอิเล็กทริค #ฟลูคลูลิ่ง สถานประกอบการ ศิษย์เก่าฯเป็นผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนสำเร็จ

ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริม นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการบ่มเพาะ แล้วสำเร็จการศึกษา สามารถจบการศึกษาแล้วออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ

เข้าเยี่ยมชม ร้านคูณชัยอิเล็กทริค #ฟลูคลูลิ่ง สถานประกอบการ

ศิษย์เก่าฯเป็นผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

นายวิสิษฐ์ วิชัด นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบธุรกิจประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนสำเร็จ  

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์