Navigation
8 มิถุนายน 2022

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
8 มิถุนายน 2022

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
8 มิถุนายน 2022

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
8 มิถุนายน 2022

ครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วน จิ้นเฮงแอร์ แอนด์เซอร์วิส , ห้างหุ้นส่วน เอส.เอ็ม.ซี กรุ๊ป ๑๙๙๒ จำกัด , ร้านฉัตรมงคลแอร์

Read More
8 มิถุนายน 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
11 มีนาคม 2020

นิเทศแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

นิเทศแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
แผนธุรกิจ เตาใช้ฟืน

แผนธุรกิจ คูณชัยอิเล็กทริค

แผนธุรกิจ BC Screen ออกแบบและสกรีนเสื้อ

Read More
2 สิงหาคม 2019

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More
25 กรกฎาคม 2019

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 21 -24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์