Navigation

เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต

                    ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จึงดำเนินการจัดตั้ง ณ อาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
                    พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต

 

พันธกิจ
                    1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ฐานความรู้ และผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถานศึกษา
                    2. ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
                    3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

เป้าหมาย
                    เพื่อส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพะา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพะา

    (74 kB)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์