Navigation
8 มิถุนายน 2565

โครงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
8 มิถุนายน 2565

ครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วน จิ้นเฮงแอร์ แอนด์เซอร์วิส , ห้างหุ้นส่วน เอส.เอ็ม.ซี กรุ๊ป ๑๙๙๒ จำกัด , ร้านฉัตรมงคลแอร์

Read More
8 มิถุนายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) รูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
30 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
27 พฤษภาคม 2565

โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Read More
27 พฤษภาคม 2565

ส่งมอบผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องรดน้ำอัตโนมัติควบคุมผ่านระบบ IOT”

Read More
26 พฤษภาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
12 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการภารโรง และนักการภารโรง (แม่บ้าน)

Read More