Navigation
11 ตุลาคม 2023

ประกาศ จากงานวัดผลและเมินผล เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read More
11 ตุลาคม 2023

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
10 ตุลาคม 2023

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบทั่วไป)

Read More
10 ตุลาคม 2023

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

Read More
15 กันยายน 2023

เผยเเพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
15 กันยายน 2023

กำหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More
31 สิงหาคม 2023

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
29 สิงหาคม 2023

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์