Navigation
วันศุกร์ 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2562 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้กับนักเรียน – นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด

Read More
วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ประมวลภาพโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การบรรยาย “การเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้ร่วมอบรมศึกษาคำสอนของพ่อจากพระบรมราโชวาทในรูปแบบ Mind map หรือ Poster (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Read More
วันเสาร์ 22 มิถุนายน 2562

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน โดยนายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน” โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26…

Read More
วันพุธ 19 มิถุนายน 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็นระดับ ปวช. จำนวน 16 ผลงาน และระดับ ปวส. จำนวน 15 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

Read More
วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
วันพุธ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน

Read More
วันพฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More
วันพฤหัสบดี 20 กันยายน 2561

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์